ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System)
ถูกนําใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่จ่ายไฟฟ้า
และลดอุบัติเหตุภัยจากไฟฟ้าต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแนวสายไฟฟ้า
และให้สวยงามเป็นระเบียบ
ระบบเคเบิลใต้ดินจึงถูกนําามาติดตั้ง
เพื่อจ่ายไฟฟ้า สําหรับพื้นที่ศูนย์กลางเมือง
และธุรกิจขนาดใหญ่

.
พื้นที่อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง
พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยว
พื้นที่ที่มีความสวยงามหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยแห่งใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการข้างต้น
แม้จะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ระบบเคเบิลใต้ดินสามารถให้ความเชื่อถือได้
ในการจ่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าระบบสายไฟฟ้าบนอากาศ
(Overhead Lines System)
เนื่องจากมีฉนวนที่แข็งแรง
ทั้งถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิด
มีการป้องกันอย่างหนาแน่น
ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก
เช่น สภาพภูมิอากาศ อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
การสัมผัส จากต้นไม้ สัตว์ หรือคน เป็นต้น
แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปในแง่
ของจํานวนครั้งเฉลี่ยไฟฟ้าดับ (SAIFI)
หรือระยะเวลาเฉลี่ยไฟฟ้าดับ (SAIDI)
แล้วจะพบว่าระบบเคเบิลใต้ดิน
จะมีค่า SAIFI น้อยกว่า แต่กลับมี SAIDI มากกว่า
เนื่องจากถ้าเกิดเหตุชํารุดกับสายเคเบิลใต้ดินแล้ว
จะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมแก้ไข
นานกว่าระบบสายไฟฟ้าแบบอากาศมาก
อีกทั้งสายไฟใต้ดินจะมีอายุการใช้งาน
สั้นกว่าสายไฟฟ้าอากาศ
.
ดังนั้นเพื่อรับประกันผลการใช้งาน
ระบบสายเคเบิลใต้ดินให้ได้อย่างมีคุณภาพ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงต้องอาศัยการวางแผน ออกแบบ
ก่อสร้าง ติดตั้ง บําารุงรักษา ใช้งาน
และทดสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม