ขยะพลาสติกในท้องทะเลกำลังเป็นปัญหาระดับโลก
เพราะได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ของสัตว์ในท้องทะเลที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น
ด้วยการกลืนกินพลาสติกเข้าไป

.
ในที่สุดได้ย้อนกลับมากระทบ
ต่อแหล่งอาหารที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
ต่อการดำรงชีวิตของคนเรา
.
แต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือขยะพลาสติก
ที่ไหลลงสู่ท้องทะเลหรือมหาสมุทรทั่วโลก
มีปริมาณกว่า 8-13 ล้านตันต่อปี
.
ไทยสร้างขยะรวม 27 ล้านตัน
ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน
และจำนวน 0.41 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล
ทำให้ไทยติดประเทศอันดับ 7 ของโลก
ที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด
.
ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
โดยเฉพาะเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
เพื่อใช้เป็นทางออกแก้วิกฤตขยะแบบยั่งยืน
เน้นการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
และมีการสร้างของเสียที่ต่ำที่สุดหรือไม่มีเลย
ด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หมุนเวียน
รวมทั้งกำหนดโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก
ปี 2561-2573
.
บริษัท ดาว (DOW) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก
ซึ่งดำเนินธุรกิจในไทยมากว่า 50 ปี
ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
หรือ Circular Economy เพื่อการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน
ภายหลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
กับพันธมิตรในต่างประเทศ
ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก
เป็นน้ำมันไพโรไลซิส (Pyrolysis Oil Feedstock)
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่อีกครั้ง
ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ดาว
และบริษัท ฟือนิกซ์ อีโคจี กรุ๊ป (Fuenix Ecogy Group)
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นแนวทางการพัฒนา
และต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรีไซเคิลของ ดาว
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ด้วยการนำไปใช้ผลิตพลาสติกชนิดหมุนเวียนใหม่ ๆ
ควบคู่ไปกับการลดการใช้วัตถุดิบแบบดั้งเดิม
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก