เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทย
ไม่ได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ
มากพอที่จะรองรับความต้องการใช้
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 60
ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตประเทศไทย
จะมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
การพัฒนาพลังงานทดแทน
จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เพื่อลดสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศ
และเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
ให้มีความมั่นคงมากขึ้นสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกที่มุ่งส่งเสริมการผลิตพลังงาน
จากวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ร่วมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ก๊าซชีวมวลได้รับการจัดลำดับให้นำมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนลำดับที่ 2 รองจากขยะ
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
และมูลค่าผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง
โดยเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้า
จากชีวมวลตามแผน AEDP 2015
คือ เมื่อสิ้นสุดปีพ.ศ. 2579 จะต้องผลิตไฟฟ้าได้ 5,570 เมกะวัตต์
และผลิตความร้อน 22,100ktoe
มองโอกาสผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลในประเทศไทย
.
สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม
มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก
เช่น ข้าว น้ำตาล ยางพารา น้ำมันปาล์ม
และมันสำปะหลังเป็นต้น ผลผลิตส่วนหนึ่ง
ส่งออกไปยังต่างประเทศมีมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท
ขณะเดียวกันในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้
จะมีวัสดุเหลือใช้ออกมาจำนวนหนึ่ง
ซึ่งสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลได้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าปริมาณชีวมวล
ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศจะแปรผัน
ตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ