โรงพยาบาลรามคำแหง
ปรับใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านไอทีมานานแล้ว
กระบวนการในการให้บริการคนไข้
อยู่บนพื้นฐานของการใช้ไอที

ทั้งวิธีการ คุณภาพ ความถูกต้อง
เพื่อหวังผลว่าคนไข้จะได้รับประโยชน์สูงสุด
จากกระบวนการที่ทางโรพยาบาล
ใช้รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น อาทิ
ข้อมูลประวัตฺ ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเรื่องยา
เข้ามาประมวลให้อยู่ในมือแพทย์
สิ่งที่ทางโรงพยาบาลรามคำแหงใช้ทั้งหมดในทุกวันนี้
อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย
ดังนั้นเมื่อมี 5G เข้ามา จึงช่วยให้ข้อจำกัดต่างๆ
ก็จะสามารถมีฟังค์ชั่นเพิ่มเข้ามาอีกได้
ทำให้มีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น