“Upcycling” เป็นคำที่แวดวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นคำที่ใช้งานร่วมกับวาทกรรมแห่งความยั่งยืน

.
คำว่า Upcycling หมายถึงกระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุ
หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม
หรือกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเอง
.
หากมองกันผิวเผินแล้ว Upcycle
อาจดูคล้ายคลึงกับ Recycle
แต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดจะพบว่าทั้งสองคำนี้
มีวิธีการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
โดยการ Upcycle นั้น ใช้การออกแบบ
เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยืดอายุวัสดุให้เป็นขยะช้าลง
ชะลอการเกิดขยะโดยเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้
ให้สามารถใช้ต่อไปได้และเป็นได้มากกว่าขยะเหลือทิ้ง
รวมถึงช่วยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ในขณะที่การ Recycle นั้น เป็นการนำวัสดุ
จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้
อาจอยู่ในสภาพแตกหัก เสียหาย มาผลิตเป็นวัสดุเดิมซ้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง
แทนที่จะผลิตจากการใช้วัสดุใหม่ทั้งหมด
อย่างเช่น รีไซเคิลกระดาษ เป็นการผลิตกระดาษโดยลดการตัดต้นไม้
หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังใช้วัสดุเดิม
แต่ได้คุณภาพและมูลค่าด้อยกว่าเดิม
โดยที่ต้องอาศัยการแปรสภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การหลอม
ซึ่งต้องใช้พลังงานหรือใช้สารเคมีในกระบวนการแปรสภาพ
ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นนั่นเอง